پروژه‌ها

نمای کتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد ( واقع در بلوار هفت تیر، میدان هشتم شهریور )

کتابخانه مرکزی      کتابخانه مرکزی مشهد

شرکت سرمایه گذاری سپهر هشتم(مجتمع مسکونی سپهر گلها ۱و۲ خیابان رزم)

شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی (مجتمع مسکونی ۶۲۸ واحدی اندیشه)

بنیاد مسکن استان خراسان رضوی (مجتمع مسکونی ۴۶۰ واحدی واحدی گلبهار)

شرکت عمارت هشتم (مجتمع مسکونی گلبهار)

شرکت مرمربتن (مجتمع مسکونی شاندیز و گلبهار)

شرکت سازه پایدار (مجتمع مسکونی سرافرازان)

پروژه برج سپاد

پروژه سوزن دره

پروژه ۳۰۰ واحدی کارگشای بیرجند

پروژه انفاق (مشهد و بیرجند)

گیت های ورودی فرودگاه هاشمی نژاد