شیشه دوجداره پرده مخفی


Double Glass BLIDS

شیشه دوجداره پرده مخفی (کرکره)

در این نوع شیشه ها پرده بین جداره های شیشه و برروی اسپیسر قرارمی گیرد و عللاوه بر ایجاد زیبایی خاص یک سیستم کاملا ایزوله از شیشه های دوجداره را به وجود می آورد.
تاریک و روشن شدن کرکره ها بصورت دستی وهم از طریق کنترول از راه دور صورت میگیرد .استفاده از این شیشه ها در نمای ساختمان ها نقش مهمی در زیبایی نما و کنترول اختیاری نور و دما دارد.