شیشه دوجداره در نقش عایق صوتی


Audio Properties of DOUBLE GLASS

نقش شیشه‌های دوجداره و چندجداره به عنوان عایق صوتی

در دنیای امروز آلودگی صوتی بخش عمده‌ای از مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ به شمار می‌رود و اثرات زیان آور آن در واکنش‌های اجتماعی و سلامتی شهروندان قابل مشاهده است.
بلندی یک صوت با اندازه‌گیری انرژی امواجی که این صوت تولید می‌کند قابل اندازه‌گیری است. این انرژی که به آن شدت صوت گفته می‌شود با واحدی بنام دسی‌بل ( db ) سنجش می‌شود. آستانه شنوایی برای گوش انسان صفر دسی‌بل و شدت صوت 120 دسی‌بل بیانگر شدتی است که در برای گوش قابل احساس است.
مقدار دسی‌بل قابل قبول برای اماکن مختلف به شرح ذیل است :

بیمارستان‌ها 20 الی 25

اماکن مسکونی 30 الی 45

مدارس 35 الی 40

ادارات 40 الی 50

استفاده از شیشه‌های دوجداره ، چندجداره و لمینت ، سطح صدا را تا 30 الی 35 دسی‌بل کاهش می‌دهد و محیطی آرام را برای زندگی فراهم می‌کند.
STC یا میزان انتقال صدا ، عددی است که میزان کاهش انتقال صوت توسط هر یک از مصالح ساختمانی را مشخص می‌کند و برحسب دسی‌بل بیان می‌شود. بنابراین هرچه این عدد برای یک ماده بیشتر باشد بیانگر این است که ماده مورد نظر صدای کمتری را به داخل ساختمان انتقال می‌دهد. با توجه به جدول زیر میزان کاهش انتقال صوت با استفاده از شیشه‌های دوجداره و چندجداره بجای تک جداره مشخص می‌شود.

نوع شیشه ضخامت شیشه ضخامت اسپیسر مقدار
تک جداره 6 - 22
دوجداره 4-6 12 34
لمینت - - 36
دوجداره با لمینت - - 41
دولایه لمینت - - 43
سه جداره 4-4-4 8-8 40