خصوصیات حرارتی شیشه‌های دوجداره و چندجداره


Thermal Properties of DOUBLE GLASS

خصوصیات حرارتی شیشه‌های دوجداره و چندجداره

ضریب انتقال حرارت شیشه تک جداره 5/28 است که با استفاده از سیستم دوجداره این رقم به 2/7 کاهش می‌یابد.
استفاده از گازهای خاص به جای هوا نیز ضریب انتقال حرارت در سیستم‌های دوجداره کاهش می‌دهد.
برای مثال آرگون ضریب انتقال حرارت را تا 2/6 می‌تواند کاهش دهد. درصورتی که کاهشی بیش از این مقدار مورد نظر باشد لازم است که تعداد لایه های شیشه ، ضخامت لایه گاز بین دو شیشه ، نوع و غلظت گاز و حتی پوشش‌های روی شیشه تغییر یابد.
طبق مطالعات انجام شده ضخامت‌های بهینه برای رسیدن به حداکثر مقاومت برای لایه هوا در سیستم‌های چندجداره بین 12 تا 28 میلیمتر است.

جدول مقایسه انواع شیشه از نظر میزان انتقال حرارت

نوع شیشه ضخامت شیشه نوع گاز ضخامت عایق ضریب انتقال حرارت
شیشه تک جداره 6 - - 5/8
شیشه دوجداره 4/4 هوای خشک 12 3/2
شیشه دوجداره 4/4 گاز آرگون 12 3
شیشه دوجداره 4/6 گاز آرگون 12 2/9
شیشه دوجداره 4/6 هوای خشک 12 3
شیشه سه جداره 4/6/4 هوای خشک 10-10 2/2
شیشه سه جداره 4/6/4 گاز بی اثر 10-10 1/9
دیوار آجری 35 - - - 2